Polityka prywatności

1. Ochrona danych – najważniejsze informacje

Informacje ogólne

Poniższe informacje w prosty sposób obrazują, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, przy pomocy których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?
Dane na tej stronie internetowej przetwarzane są przez administratora strony internetowej. Jego dane kontaktowe znajdują się w nocie prawnej na tej stronie internetowej.

W jaki sposób zbieramy dane użytkowników?

Z jednej strony dane użytkowników zbierane są w momencie ich przekazania. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.


Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. informacje dotyczące przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego lub godziny wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy dane użytkowników?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia niezakłóconego dostępu do strony. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.


Jakie prawa ma użytkownik w odniesieniu do swoich danych?
W każdej chwili użytkownik ma prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat źródła, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Ma on również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tych kwestiach oraz w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

Oprócz tego użytkownik może zażądać – w określonych okolicznościach – ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności w punkcie „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia oferowane przez podmioty trzecie

Podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej jego zachowanie w internecie może być poddawane analizie statystycznej. Taka analiza odbywa się przede wszystkim przy użyciu plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika jest przeprowadzana z reguły anonimowo; nie ma możliwości identyfikacji użytkownika na podstawie jego zachowania.

Użytkownik może nie zgodzić się na taką analizę lub zablokować ją przez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi oraz przysługujących użytkownikowi możliwości wniesienia sprzeciwu są podane w dalszej części polityki prywatności.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe


Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do zagadnienia ochrony danych osobowych użytkowników. Dane osobowe żytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych, a także zgodnie z niniejszą polityką prywatności.


Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, przy pomocy których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza polityka prywatności określa, jakie dane gromadzimy oraz jak je wykorzystujemy. Zawiera ona także informacje, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.


Zwracamy uwagę na fakt, że transmisja danych przez internet (np. komunikacja pocztą elektroniczną) może stanowić potencjalne ryzyko. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Erdbeerhof Osterloh
Halter 21
49429 Visbek
Telefon: +49 (0) 4447 8988
E-mail: info@erdbeerhof-osterloh.de


Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (takich jak imiona i nazwiska, adresy e-mail i inne).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych osobowych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę. Wystarczy wysłać do nas nieformalny e-mail. Przetwarzanie danych do chwili wycofania zgody pozostaje zgodne z prawem, niezależnie od jej wycofania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec
marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, użytkownik ma w każdej chwili prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją; dotyczy to także profilowania wynikającego z niniejszych przepisów. Odpowiednią podstawę prawną przetwarzania można znaleźć w niniejszej polityce prywatności. W przypadku wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).


Jeżeli dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu realizacji marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych w celu takiego marketingu; dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu dane osobowe użytkownika nie będą już wykorzystywane w celach marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów RODO osoby, których dane dotyczą, mogą wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa. Prawo do wniesienia skargi obowiązuje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków zaskarżenia.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik może zażądać dostarczenia danych, które przetwarzamy w sposób automatyczny na podstawie jego zgody lub do celów wykonania umowy, sobie lub osobie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli użytkownik żąda przekazania danych bezpośrednio innemu administratorowi, takie przekazanie następuje wyłącznie, pod warunkiem że jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie przy użyciu protokołu SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa ta strona korzysta z szyfrowania danych przy użyciu protokołu SSL lub TLS w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako administratora strony przez użytkowników. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie treści na pasku adresu z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki na pasku adresu.

Jeżeli szyfrowanie danych przy użyciu protokołu SSL lub TSL jest aktywne, wówczas dane przesyłane nam przez użytkowników nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Prawo do uzyskania informacji, zablokowania, usunięcia i sprostowania danych

W ramach obowiązujących przepisów użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych, które są przechowywane, ich źródła oraz odbiorcy, a także celu przetwarzania danych oraz, jeśli dotyczy, prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem podanym w nocie prawnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

• Jeżeli użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych, które są u nas przechowywane, zwykle potrzebujemy czasu na sprawdzenie tego. Na czas kontroli użytkownik ma prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
• Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywało/odbywa się niezgodnie z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
• Jeżeli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, lecz użytkownik potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, ma on prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
• W przypadku gdy użytkownik wniósł sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, konieczne jest zapewnienie równowagi między interesami użytkownika a naszymi interesami. O ile nie ustalono, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.


Jeżeli użytkownik ograniczy przetwarzanie swoich danych osobowych, wówczas dane te – z pominięciem ich zapisu – mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej bądź prawnej lub z powodów związanych z ważnym interesem publicznym Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec otrzymywania korespondencji reklamowej drogą e-mailową

Niniejszym nie wyraża się zgody na wykorzystanie danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku podania stopki redakcyjnej w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Administratorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład tak zwanego spamu.

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej


Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na komputerze użytkownika
ani nie zawierają wirusów. Dzięki plikom cookie nasza oferta jest jeszcze bardziej efektywna, bezpieczniejsza i bardziej przyjazna użytkownikom. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Po zakończeniu wizyty użytkownika są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika aż do ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty.

Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby być informowanym o zapisywaniu plików cookie i akceptować je tylko w indywidualnych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub całkowicie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku braku akceptacji zapisywania plików cookie niniejsza strona internetowa może działać w ograniczonym zakresie.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia niektórych pożądanych przez użytkownika funkcji (np. funkcji koszyka zakupów), są przechowywane na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeżeli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie analizujące zachowanie użytkownika w internecie), będą one omówione oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron internetowych automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika przekazuje automatycznie do nas. Są to następujące informacje:

• typ i wersja przeglądarki
• stosowany system operacyjny
• adres URL strony referencyjnej (Referrer)
• nazwa komputera uzyskującego dostęp
• czas zegarowy zapytania
• adres IP.

Nie jest dokonywana agregacja tych danych z innymi źródłami danych.

Zbieranie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej posiada prawnie uzasadniony interes w zapewnieniu bezbłędnej technicznie prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu konieczne jest zebranie plików dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

W przypadku gdy użytkownik wysyła do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, jego dane pochodzące z formularza zapytania,
łącznie z podanymi przez niego danymi kontaktowymi, zostają u nas zapisane w celu odpowiedzi na zapytanie oraz na wypadek pytań dodatkowych. Bez zgody użytkownika dane te nie będą przekazywane dalej.

Przetwarzanie danych wprowadzonych za pośrednictwem formularza kontaktowego odbywa się zatem wyłącznie
na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy wysłać do nas nieformalny e-mail. Procesy przetwarzania danych zrealizowane do chwili wycofania zgody pozostają zgodne z prawem, niezależnie od jej wycofania.

Dane wprowadzone przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostają u nas do momentu zgłoszenia żądania ich usunięcia, wycofania zgody na ich przechowywanie lub gdy cel przetwarzania danych zostanie osiągnięty (np. po przetworzeniu zapytania). Bezwzględnie obowiązujące regulacje prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają w mocy.

Zapytanie drogą e-mailową, telefoniczną lub telefaksem

W przypadku gdy użytkownik kontaktuje się z nami drogą e-mailową, telefoniczną lub telefaksem, jego zapytanie,
łącznie z wszystkimi danymi wprowadzonymi w związku z zapytaniem (nazwisko, zapytanie), zostaje u nas zapisane i jest przez nas przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Bez zgody użytkownika dane te nie będą przekazywane dalej.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeżeli zapytanie użytkownika wiąże się z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przed zawarciem umowy. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) i/lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ponieważ posiadamy uzasadniony interes w skutecznym opracowaniu przesłanych do nas zapytań.
Dane przesłane do nas przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostają u nas do momentu zgłoszenia żądania ich usunięcia, wycofania zgody na ich przechowywanie lub gdy cel przetwarzania danych zostanie osiągnięty (np. po przetworzeniu zapytania). Bezwzględnie obowiązujące regulacje prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają w mocy.

Przetwarzanie danych (danych klienta i danych dotyczących umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do uzasadnienia, merytorycznego sformułowania lub zmiany stosunku prawnego (dane o stanach). Podstawę przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe związane z korzystaniem z naszych stron internetowych (dane użytkowników) wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usług lub do rozliczenia się z użytkownikiem.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po wykonaniu zlecenia lub zakończeniu stosunku handlowego. Ustawowe okresy przechowywania pozostają w mocy.

4. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z funkcji internetowego narzędzia do analizy statystyk Google Analytics. Dostawcą jest spółka Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics stosuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizowanie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane.

Zapisywanie plików cookie Google Analytics oraz wykorzystywanie tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej posiada prawnie uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkownika zarówno w celu optymalizacji swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.

Anonimizacja IP

Na niniejszej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W związku z tym adres IP użytkownika w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w innych państwach sygnatariuszach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie skrócony przez firmę Google przed przesłaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google używa tych informacji do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, aby sporządzać raporty o użytkowaniu strony i umożliwić operatorowi tej strony wykonywanie innych usług związanych z korzystaniem ze strony i internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Brak zgody na gromadzenie danych

Użytkownik może zapobiec zapisowi danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie wówczas wysłany plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas wizyt na tej stronie internetowej: Wyłącz Google Analytics.


Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkownika przez Google Analytics jest dostępnych w polityce prywatności firmy Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Powierzenie przetwarzania danych

Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych i w pełni wprowadzamy wymagania niemieckich organów ds. ochrony danych, gdy korzystamy z Google Analytics.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji Google Analytics „cechy demograficzne”. Na ich podstawie można tworzyć raporty zawierające informacje dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających strony. Dane te pochodzą z powiązanej z zainteresowaniami reklamy Google oraz z danych osób odwiedzających strony pochodzących od podmiotów trzecich. Danych tych nie można przyporządkować żadnej określonej osobie. Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować tę funkcję w ustawieniach wyświetlania na swoim koncie Google lub odwołać w całości zgodę na rejestrowanie swoich danych przez Google Analytics zgodnie z zapisami pkt. „Odwołanie zgody na gromadzenie danych osobowych”.

Okres przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, charakterystyką użytkownika (np. ID użytkownika) lub ID reklamy (np. pliki cookie DoubleClick, ID reklamy Android), zostają poddane anonimizacji lub usunięte po 14 miesiącach. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona internetowa korzysta z Google AdWords. AdWords jest programem służącym do reklamy online, oferowanym przez Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji. Kliknięcie na reklamę wyświetlaną przez Google powoduje zapisanie pliku cookie w celu śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Takie pliki cookie tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony w tej witrynie i plik cookie jeszcze nie stracił ważności, zarówno Google, jak i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i w ten sposób został przekierowany na naszą stronę internetową.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Klienci AdWords nie mają zatem możliwości śledzenia plików cookie za pomocą stron internetowych. Informacje zebrane przy użyciu plików cookie do śledzenia konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się, ilu użytkowników kliknęło ich reklamę i zostało przekierowanych na stronę opatrzoną tagiem śledzenia konwersji. Nie uzyskują jednak informacji, które umożliwiałyby osobistą identyfikację poszczególnych użytkowników. Jeżeli użytkownik nie chce uczestniczyć w procedurze śledzenia, może w łatwy sposób wyłączyć plik cookie śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Wówczas jego działania nie będą uwzględniane w statystykach śledzenia konwersji.

Zapisywanie plików cookie do śledzenia konwersji oraz korzystanie z narzędzia do śledzenia odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej posiada prawnie uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkownika zarówno w celu optymalizacji swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.

Szczegółowe informacje na temat Google AdWords i śledzenia konwersji Google podano w polityce prywatności Google dostępnej
pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby być informowanym o zapisywaniu plików cookie
i akceptować je tylko w indywidualnych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub całkowicie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku braku akceptacji zapisywania plików cookie niniejsza strona internetowa może działać w ograniczonym zakresie.

5. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek YouTube. Operatorem stron jest spółka Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Zgodnie z YouTube tryb ten zapewnia, że YouTube nie zapisuje żadnych informacji na temat odwiedzających tę stronę internetową, zanim nie obejrzą oni wideo. Rozszerzony tryb ochrony danych nie gwarantuje jednak wykluczenia przekazywania danych partnerom YouTube. W ten sposób YouTube – niezależnie od tego, czy użytkownik obejrzy wideo – nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko użytkownik włączy wideo YouTube na naszej stronie internetowej, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje informacje o tym, które z naszych stron użytkownik odwiedził. Będąc zalogowanym na swoim koncie YouTube, użytkownik umożliwia serwisowi YouTube bezpośrednie przyporządkowanie oglądanych przez siebie stron do jego indywidualnego profilu. Aby zablokować tę funkcję, użytkownik musi się wylogować ze swojego konta YouTube.

Oprócz tego po włączeniu wideo YouTube może zapisywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Za pomocą tych plików cookie YouTube może pozyskiwać informacje na temat odwiedzających naszą stroną internetową. Informacje te są wykorzystywane m.in. do tworzenia statystyk wideo, poprawy przyjazności użytkowania oraz zapobiegania oszustwom. Pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika aż do ich usunięcia.

Ponadto po włączeniu wideo YouTube mogą zostać uruchomione dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy żadnego wpływu.

Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat ochrony danych przez YouTube jest dostępnych w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki internetowe Google

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google, służące do jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Połączenie z serwerami Google nie zostaje przy tym nawiązane.

Czcionki internetowe Adobe Typekit

Do celów jednolitego wyświetlania określonych czcionek nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. czcionki internetowe Adobe Typekit. Dostawcą jest spółka Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Podczas wywoływania naszych stron przeglądarka użytkownika pobiera niezbędne czcionki bezpośrednio od Adobe, aby móc je prawidłowo wyświetlić na urządzeniu końcowym użytkownika. Przeglądarka użytkownika nawiązuje przy tym połączenie z serwerami Adobe w USA. W ten sposób firma Adobe uzyskuje informację o tym, że nasza strona internetowa została wywołana przez dany adres IP użytkownika. Jak oświadcza firma Adobe, podczas udostępniania czcionek nie zapisuje ona żadnych plików cookie.

Firma Adobe posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Tarcza Prywatności jest porozumieniem między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską, które ma gwarantować przestrzeganie europejskich standardów ochrony danych. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Użycie czcionek internetowych Adobe Typekit jest niezbędne do zagwarantowania jednolitej prezentacji czcionek na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na temat czcionek internetowych Adobe Typekit jest dostępnych pod adresem: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.

Polityka prywatności firmy Adobe jest dostępna pod adresem:
 https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google Maps (na podstawie zgody)

Ta strona wykorzystuje usługę Google Maps za pośrednictwem interfejsu oprogramowania aplikacji (API). Dostawcą jest spółka Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby zapewnić ochronę danych na naszej stronie internetowej, usługa Google Maps zostaje wyłączona podczas pierwszej wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej. Bezpośrednie połączenie z serwerami Google zostaje nawiązane dopiero w momencie, gdy użytkownik sam aktywuje Google Maps (zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W ten sposób zapobiega się przekazaniu danych użytkownika firmie Google już podczas jego pierwszej wizyty na stronie.

Po aktywacji tej usługi Google Maps zapisuje adres IP użytkownika. Następnie jest on z reguły przekazywany na serwer Google w USA i tam zapisywany. Po aktywacji Google Maps dostawca tej strony nie ma żadnego wpływu na takie przesyłanie danych.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych użytkownika podano w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6. Usługi własne

Podania o pracę

Oferujemy możliwość wysłania do nas aplikacji (np. e-mailem, drogą pocztową lub za pośrednictwem internetowego formularza aplikacyjnego). W dalszej części przedstawiamy informacje na temat zakresu, celu oraz wykorzystywania danych osobowych zgromadzonych w ramach procesu rekrutacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz wszelkimi innymi przepisami prawa oraz że Państwa dane są traktowane ściśle poufnie.

Zakres i cel gromadzenia danych

W przypadku gdy wysyłają Państwo do nas podanie o pracę, przetwarzamy Państwa dane osobowe powiązane z aplikacją (np. dane kontaktowe i korespondencyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki w ramach rozmów kwalifikacyjnych itd.), o ile jest to wymagane do ustalenia nawiązania stosunku zatrudnienia. Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowią § 26 BDSG-neu – nowej wersji niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (nawiązanie stosunku zatrudnienia), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (ogólna zachęta do zawarcia umowy) oraz – o ile udzielili Państwo zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę w każdej chwili. Państwa dane osobowe będą przekazywane w ramach naszego przedsiębiorstwa wyłącznie osobom, które zajmują się rozpatrywaniem aplikacji.

W przypadku wyboru Państwa aplikacji dostarczone przez Państwa dane zostaną zapisane na podstawie § 26 BDSG-neu oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w naszych systemach przetwarzania danych na potrzeby realizacji stosunku zatrudnienia.

Okres przechowywania danych

Jeżeli nie możemy zaoferować Państwu żadnej oferty pracy, odrzucą Państwo ofertę pracy, wycofają swoją aplikację, cofną swoją zgodę na przetwarzanie danych lub zażądają od nas usunięcia danych, przekazane przez Państwa dane, w tym pozostałe fizyczne dokumenty aplikacyjne, będą przechowywane przez maksymalnie 6 miesięcy po zakończeniu procedury rekrutacji (okres przechowywania), aby w razie niezgodności można sprawdzić szczegóły procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

MOGĄ PAŃSTWO SPRZECIWIĆ SIĘ TAKIEMU PRZECHOWYWANIU DANYCH, JEŻELI POSIADAJĄ PAŃSTWO UZASADNIONE INTERESY, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD NASZYMI INTERESAMI.


Po upływie okresu przechowywania dane zostaną usunięte, jeżeli nie będzie obowiązywał żaden ustawowy obowiązek przechowywania lub jeżeli będzie istniała inna podstawa prawna uzasadniająca dalsze przechowywanie danych. Gdy tylko okaże się, że przechowywanie Państwa danych po upływie okresu przechowywania jest konieczne (np. ze względu na grożący lub zawisły spór prawny), dane te zostaną usunięte dopiero po tym, gdy staną się bezprzedmiotowe. Inne ustawowe okresy przechowywania pozostają w mocy.

© 2024 Erdbeerhof Osterloh · Halter 21 · 49429 Visbek · Niemcy
Tel.: +49 4435 97118 10 · Fax: +49 4435 97118 55
It will load necessary cookies, Google Fonts, Google Maps, OpenStreetMap, Youtube and Google Analytics. More details in our privacy policy and our imprint.